Clubreglement

Artikel 1.

T.C. De Polderblomme is aangesloten bij Tennis Vlaanderen (K.B.T.B.)  en volgt de reglementen van deze bond.

Artikel 2 . Lidmaatschap.

Elke persoon die lid wenst te worden van T.C. De Polderblomme kan dit door eenvoudige betaling van het vastgestelde lidgeld. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor bepaalde personen als lid te weigeren op basis van redenen die het belang van de club en haar leden kunnen schaden.

Elk lidmaatschap is slechts geldig voor één seizoen.

Het outdoor  tennisseizoen start op 1 april en loopt tot en met 30 september

Artikel 2bis

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit, vandalisme, racisme worden allemaal als niet-getolereerd grensoverschrijdend gedrag beschouwd, en kunnen de onmiddellijke stopzetting van het lidmaatschap tot gevolg hebben. TCP promoot bij de leden het bestaan van de verschillende meldpunten (huisarts, politie, de Vlaamse hulplijn, Tennis Vlaanderen).

Artikel 3. Toegang tot de infrastructuur.

De toegang tot de tennisterreinen is voorbehouden aan de leden van T.C. De Polderblomme.

Het is evenwel mogelijk voor niet-leden om op bepaalde ogenblikken van de dag een tennisterrein te huren mits reservering vooraf, en mits betaling van de door de club vastgelegde tarieven.

Artikel 4. Bezetting van de terreinen.

Het ligt in de bedoeling van de club aan zoveel mogelijk leden de gelegenheid tot spelen te geven.

De speelduur is vastgelegd op één uur. Indien op het einde van deze speeltijd het terrein niet gereserveerd is voor het volgende uur, mag men de speelduur telkens met één uur verlengen.

De reservaties :

§1. Deze gebeuren via het online reserveringssysteem op de website van www.tennisvlaanderen.be

§2. Ieder lid beschikt over één Tennis Vlaanderen – nummer en een paswoord om op zijn/haar persoonlijke naam te reserveren.

§3. De reservatie gebeurt door het aanklikken van uw naam op een bepaald uur van een dag op een bepaald terrein.

§4. Ieder lid kan steeds over een tijdspanne van één week, één uur reserveren. Nadat dit uur is uitgespeeld herbegint de tijdspanne van één week en kan het lid een volgend uur reserveren.

§5. Jeugdleden met verminderd tarief van €30 of €60 kunnen op weekdagen niet reserveren na 19h.

§6. Het lid dat zijn gereserveerd uur niet wenst te benutten, dient dit minstens één uur vooraf aan het clublokaal te melden, of zelf de reservatie te verwijderen.

§7. Het recht op reservatie vervalt als het lid 5 minuten na aanvang van het gereserveerde uur nog niet aanwezig is.

§8. Niet-leden die een terrein wensen te huren kunnen dit, mits voorafgaande reservatie. Op weekdagen, van 17u tot 23u zijn de terreinen evenwel enkel toegankelijk voor de leden. Deze beperking is ook van toepassing voor niet-leden die samen met leden willen een terrein huren.

§9. Een lid dat met een niet-lid speelt is verantwoordelijk voor de betaling van het niet-lid. Zonodig zal het lid zelf aangesproken worden tot betaling van de huur.

De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om welk misbruik van het reservatierecht dan ook, naar eigen goeddunken te sanctioneren.

Artikel 5. Voorrang.

Bepaalde omstandigheden kunnen de club ertoe brengen voorrang te verlenen bij de bezetting van de terreinen. Deze voorrangsregels gelden bij iedere vorm van terreinbezetting zoals bedoeld onder Artikel 4.

 1. Op woensdagnamiddagen tijdens de schoolperiodes krijgt de jeugd voorrang van 14 tot 18 h.
 2. De club behoudt zich het recht voor terreinen te reserveren voor groepslessen of trainingen.
 3. De officiële competities of interne cluborganisaties genieten voorrang.
 4. De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen om één of meer terreinen te gebruiken in het algemeen belang. Ze zal echter steeds pogen te vermijden om hierbij willekeurig tewerk te gaan, en er tevens naar streven om zich aan de aangekondigde kalenderactiviteiten te houden.

De onbeschikbaarheid van de terreinen ten gevolge van de toepassing van bovenstaande voorrangsregels kan nooit aanleiding geven tot welke vorm van schadevergoeding dan ook.

Artikel 6. Terreinverlichting.

Het gebruik van de terreinverlichting is toegestaan op verzoek van de spelers.

De spelers zijn verantwoordelijk voor het gebruik. Onder geen enkel beding mag de verlichting nog gebruikt worden na 23 h. In geval van eventuele boetes bij overtreding zal de club deze op de betrokken spelers verhalen.

Artikel 7. Bijzondere regels voor de terreinen in gemalen baksteen.

 1. Gedurende de maanden juli en augustus hebben de leden ouder dan 18 jaar voorrang bij reservatie na 17 h.
 2. Op deze terreinen mag enkel met gepast schoeisel gespeeld worden (visgraatmotief).
 3. Na het beëindigen van het spel zijn de spelers verplicht het terrein te slepen, en, bij droog weer, te sproeien. Deze taken dienen afgewerkt te zijn voor aanvang van het volgende speeluur.

Ook bij overtredingen van deze Bijzondere regels heeft de Raad van Bestuur het recht om te sanctioneren.

Artikel 8. Onderhoud.

Elk lid respecteert de netheid van het complex, zowel in de kleedkamers, bar, toiletten als op de terreinen. Glazen worden niet op het terrein meegenomen. Na het beëindigen van het spel wordt het afval in de daartoe voorziene vuilnisemmers achtergelaten.

Na consumptie buiten de bar wordt het leeggoed eigenhandig teruggebracht.

Artikel 9. Tennislessen.

Het organiseren van lessenreeksen door een groep van lesgevers, al dan niet verenigd in een V.Z.W., valt onder de goedkeuring van de Raad van Bestuur. Tijdens deze lessenreeksen neemt deze groep de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de infrastructuur over van de lesnemers, ongeacht of deze al dan niet lid zijn van T.C. De Polderblomme. Zonder aanvraag aan, en toestemming van de Raad van Bestuur mag onder geen beding les gegeven worden, zowel lid als niet – lid.

Artikel 10. Tenniskledij.

Het dragen van tenniskledij tijdens het spel is verplicht. Bovendien mogen de gravelterreinen enkel met aangepast schoeisel (visgraatmotief) betreden worden. Bij overtreding kan men verzocht worden het terrein onmiddellijk te verlaten.

Artikel 11. Parkeren van wagens.

De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal en beschadiging van wagens die zich zouden voordoen binnen het domein van de club.Het parkeren van de wagens kan gebeuren op een 50 – tal meter van het clubhuis, op de daartoe voorziene parkeerzone. Met wagens de dreef oprijden richting het clubhuis is niet toegelaten, tenzij uitzonderlijke gevallen van laden en lossen.

Artikel 12. Huisdieren.

Huisdieren zijn toegestaan maar dienen aan de leiband gehouden te worden en hebben geen toegang tot het clublokaal en de terreinen. Zelfs bij het naleven van deze bepaling blijft de eigenaar aansprakelijk voor eventuele schade.

Artikel 13. Algemene bepalingen.

 1. Elk lid, bezoeker of bezoekende groep wordt verondersteld de elementaire gedragsregels van de club in acht te nemen. Het lid dat een niet-lid als bezoeker meebrengt, draagt voor deze laatste de verantwoordelijkheid.
 2. Elk lid kan zich tot een lid van de Raad van Bestuur wenden teneinde klachten en suggesties mee te delen.
 3. De Raad van Bestuur kan sancties treffen bij de niet-naleving van dit Reglement. Deze kunnen leiden tot een boete, tijdelijke schorsing of definitieve schrapping van het lidmaatschap, of tot ontzegging van de toegang tot de club, ook aan niet-leden.
 4. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor dit Reglement ten allen tijde te wijzigen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.